Gặm

Từ Quảng Trị wiki

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cắm. Gặm cơn: trồng cây (tương đương/xem thêm cặm)

Công cụ cá nhân
Không gian tên
Biến thể
Tác vụ
Xem nhanh
Thanh công cụ