Cụ

Từ Quảng Trị wiki

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

cậu

Ví dụ

Con của O Vi sẽ kêu eng Nguyen bằng cậu hay dượng hè ??

Công cụ cá nhân
Không gian tên
Biến thể
Tác vụ
Xem nhanh
Thanh công cụ